Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen drivs av Teamtailor på uppdrag av MKB Fastighets AB (556049-1432). Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du söker arbete här. MKB Fastighets AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Syfte
Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet.

Hantering av personuppgifter
När och hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare:

  • gör en ansökan via Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn; och
  • använder Tjänsten för att ansluta till vår personal, genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel Facebook eller LinkedIn.
  • tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten (som tillhandahålls via den webbplats som använder Tjänsten) och sådana uppgifter som är relevanta för ansökningsförfarandet;

Vi samlar in data från tredje part, som Facebook, Linkedin och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Tjänsten.
I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande.

Kategorier av personuppgifter som är insamlade och som behandlas
Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas. De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Tjänsten kan användas för att identifiera fysiska personer från namn, e-post, bilder och videor information från Facebook och LinkedIn-konton, svar på frågor som ställts genom rekrytering, titlar, utbildning och annan information som Användaren eller andra har tillhandahållit via Tjänsten.

Ändamålet och rättslig grund
Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är MKBs  berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering.
Personuppgifter som behandlas med ändamålet aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana personuppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare och anses därför inte som personuppgifter.

Lagring och överföring
De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter.

Hur länge personuppgifterna behandlas
Så länge en Användare inte motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en arbetssökande (Användare) kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra Användarnas personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du som Användare önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål (framtida rekrytering), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Användarens rättigheter
Användare har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att skriftligen underrätta oss genom att använda kontaktuppgifterna enligt nedan. Användare har rätt till, vid behov, korrigering av felaktiga personuppgifter om den Användaren, genom att skriftligen begära sådan korrigering med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Användaren har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.
Användaren har under vissa omständigheter rätt till överföring av sina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut sina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om Användaren anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell dataskyddslagstiftning.

Säkerhet
Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Användares personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det åligger Användare att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Vi kommer inte sälja eller överföra Användares personuppgifter till tredje part.
Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten.

Cookies
När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Vi använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Användarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Användare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

Kontakt
För frågor och ytterligare information om vår hantering av personuppgifter kontakta oss på dataskydd@mkbfastighet.se. För att kontakta oss i andra frågor jobb@mkbfastighet.se

Jobbar du redan på MKB Fastighets AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@mkbfastighet.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor